top of page

Leveringsbetingelser

Følgende leveringsbetingelser gjelder for kjøp av steinprodukter fra HARTNET AS. Kunden aksepterer disse betingelsene ved aksept for tilbudet.

 

Tilbud: Et tilbud fra HARTNET AS er gyldig i 20 dager fra tilbudsdagen med mindre annet er spesifisert.

Priser: HARTNET AS tar forbehold om prisendringer og feilskrivninger. Prisendringer kan forekomme etter oppmåling dersom det er vesentlig avvik fra skisser oversendt som prisgrunnlag på tilbudsstadiet. Kjøper varsles om dette senest 3 dager etter oppmåling, og grunnlaget for prisendringen dokumenteres av HARTNET AS.

Pris for montering forutsetter beliggenhet innenfor 1,5 timers kjøring fra Oslo, samt enkel fremkommelighet til leveringsstedet. Dersom innbæring med 3 mann ikke er mulig grunnet f.eks mange etasjer, smale trapperom, liten heis, vanskelig terreng etc vil kjøper faktureres for nødvendig bærehjelp og/eller kranbil. Kunden bør informere om slike forhold på tilbudsstadiet for å få mest mulig nøyaktig pris. Leveringsmulighet og eventuelle tillegg avklares i forbindelse med oppmåling.

Produkt:

Det kan ikke fremmes klage på grunnlag av avvik fra prøve dersom leverte plate(r) ikke er identisk med prøven. Se avsnitt ”Toleranse produkt”.

Leveringstid:

Normal leveringstid er innen 10 virkedager etter oppmåling. Oppgitt leveringsdag er veiledende: Siden produktet blir spesialprodusert etter mål, vil uhell under produksjonen, avvik som oppdages under sluttkontroll eller uhell under transport og montasje kunne medføre utsatt levering. Det kan ikke påberopes krav om erstatning eller prisavslag i slike tilfeller. Reproduksjon/levering vil prioriteres slik at komplett ordre kan leveres så raskt som mulig.

Ansvarsforhold for mangler/garanti:

Dersom kjøper oppdager feil eller mangler med produktet, eller er misfornøyd med kvalitet eller toleranser, skal kjøper umiddelbart, og senest 8 dager etter levering meddele selger om dette.

Dersom produktet har en mangel som selger er ansvarlig for, skal selger innen rimelig tid bearbeide, reparere eller erstatte produktet kostnadsfritt for kunden. Selger betaler ikke kompensasjon eller erstatning for tid og/eller ulempe til kunden grunnet en slik mangel.

Force Majeure:

Dersom forhold som er utenfor selgers kontroll hindrer eller forsinker en levering, fritar selgeren seg ansvar og forbeholder seg retten til helt eller delvis å heve avtalen eller utsette leveringen med en anslått periode.

Fritak kan påberopes grunnet manglende evne til å tilegne seg arbeidskraft, brann, utilstrekkelig tilførsel av vann, mangel på strøm eller skade på utstyr. Videre gjelder det ødeleggelser under produksjon som ikke kunne vært unngått, forsinket eller feil levering fra selgers leverandører, samt alle andre forhold, uansett hvilken type, som er utenfor selgers kontroll og som påvirker selgerens evne til å oppfylle sine leveringsforpliktelser.

Selger plikter å informere kjøper om slike forhold umiddelbart. Kjøperen kan, i slike situasjoner, under forutsetning om at produksjonsprosessen ikke allerede er igangsatt, heve kjøpet.

Betaling:

Ved bestilling skal opptil 100% av kjøpesummen betales som forskudd til selgers bankkonto. Sluttoppgjøret forfaller når varene blir levert eller montert i henhold til avtale. Kunden mottar da en faktura med forfall 3 dager etter fakturadato. Forsinket betaling medfører et dagsgebyr pålydende  12% av fakturabeløpet. Den avtale betalingsplanen skal etterfølges selv i klagesaker.

Angrerett:

Kjøpslovens angrerett gjelder ikke for produkter som er måltilpasset og/eller spesiallaget etter kjøpers mål eller ønsker.

Oppmåling:

Ved oppmåling utført av våre montører tar vi ansvar for korrekte mål. Utstyr som skal monteres i benkeplaten må være tilstede under oppmåling. Alle sideplater og foringer må være montert. Området som skal måles skal være ryddet og det skal være tilstrekkelig belysning tilgjengelig.

De ulike moduler eller underlag for steinskiven må være fastmontert og i vater før oppmåling. Ujevnhet på mer enn +/- 2 mm vil ikke aksepteres. Det skal være montert tilstrekkelig støtte for steinen. Det anbefales understøtte for hver 600 mm. Barløsning/overheng skal maksimalt være 10x platens tykkelse, dvs maks 200 mm hvis 20 mm tykkelse. Ønskes større overheng må ytterligere støtte monteres.

Dersom oppmåler vurderer at oppmåling ikke kan foretas, vil kjøper likevel faktureres for oppmålingen i sin helhet. Ny oppmåling faktureres i tillegg etter gjeldenende sats.

Platenes lengder, plassering av skjøter og overheng bestemmes i samråd med kjøper under oppmåling. Hartnet AS tar forbehold om at utnyttelsesgrad av materialet må hensyn tas når skjøter avtales.

Fremkommelighet og mulighet for innbæring vil bli vurdert under oppmåling og eventuelle tillegg for innbæring/innheising vil da avklares.

Etter oppmåling må underlaget ikke flyttes på eller justeres. Kjøper må informere om eventuelle endringer senest 24 timer etter oppmåling.

Fliser, glassplater el.l på bakvegg, samt vitrineskap som skal stå oppå benkeplaten skal monteres etter at benkeplatene er ferdig montert.

Montering:

Kunden eller en representant må være til stede for å godkjenne materialene og monteringen.

Grunnet materialenes vekt, bruker våre montører vernesko under arbeidet med montering. Kunden er ansvarlig for å legge ned tilstrekkelig gulvbeskyttelse til monteringsdagen.

Underlaget, rommet og tilgangen må være ryddet monteringsdagen for å sikre trygg fremkommelighet. Dersom disse forholdene ikke ligger til rette, forbeholder selger seg retten til å avslutte arbeidet. Oppmøte/bomtur  til avtalt montering vil bli fakturert i sin helhet og ny montering vil faktureres i tillegg.

Parkering og fremkommelighet utendørs må sikres av kjøper for leveringsdagen. Dersom montørene må parkere ulovlig for å få levert varene, vil et eventuelt parkeringsforelegg bli fakturert kunden.

Under- og planlimte vasker limes og silikoneres av selgers montører. Planlimte koketopper monteres og silikoneres. For overmonterte/nedfelte enheter blir hulltagningen kontrollert, men disse blir ikke montert.  Selgers montører utfører ikke elektriker- og rørleggerarbeid.

Fuging/ silikonering mot bakvegg gjøres dersom underlaget er klart. Kunden må i så fall informere montørene om hvor det er ønskelig med fuge.

Silikonprodukter har en kortere levetid en stein og kunden må påregne å bytte silikon i skjøter og rundt vasker, platetopper etc etter tid. I områder med slitasje og/eller sterk UV, vil silikonen kunne slites raskt.

Grunnet steinplatens vekt, vil underlaget kunne gi etter, slik at det oppstår nivåforskjeller mellom platene en stund etter montering.  Selger er ikke ansvarlig for etterjustering av dette.

Toleranser for produkt:

Stein er et naturmateriale med naturlig variasjon og dette er ikke grunnlag for klage. Normalvariasjoner på steinmaterialet som må aksepteres er følgende:

–       små porer på inntil 3 mm i overflaten

–       mindre upolerte punkter/felter på inntil 20 mm i overflaten

–       streker/naturlige årer i steinen

–       fargevariasjon og ulikt åremønster

–       profesjonelt utførte reparasjoner må tolereres

Toleranser for produksjon/montering:

–       steinskivenes tykkelse kan variere med +/- 3 mm. Plater som går mot hverandre pusses i forkant til samme nivå.

–       Variasjon i lengde +/- 5 mm og bredde +/- 2 mm

–       Dimensjoner på utsparinger +/- 2 mm

–       Plassering utsparinger +/- 3 mm

–       Skjøter opptil 4 mm

–       Overheng +/- 3 mm

–       Planlimte vasker og koketopper: planmessig +/- 2 mm, med forbehold om avvik på montert produkt.

–       Støttelister i skrog blir kappet for å gi plass til vasker, koketopper etc.

–       Skjevheter i vegg kompenseres i enkelte tilfeller med å skjære i veggen dere det er mulig.

–       Små skraper på vegger/maling kan forekomme på trange monteringer

bottom of page